KONTROLA NAWOZÓW MINERALNYCH W OBROCIE TOWAROWYM

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1069) – link do rozporządzenia

W Polsce kontrolę sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN) Oficjalna strona PIORIN

Dla oceny zgodności nawozów oznaczonych znakiem WE wymagane jest  akredytowanie w zakresie badań jakości nawozów i poboru prób (około 10 laboratoriów w tym INS i IUNG-PIB w tym dwa z badaniami na wybuchowość saletry amonowej).
Kontrole u producenta ustala Inspekcja, częstotliwość około 1 – 2 × na rok.

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nawozy spełniające wymagania unijne – nawozy WE

  • na zasadzie deklaracji producenta i oceny zgodności z wymaganiami  dla typów nawozów zawartych w  Rozp. WE nr 2003/ 2003, zał. 1 (2003) (ocenia sam producent)

Deklaracja – ustalone zawartości składników pokarmowych, obejmujące ich formy i rozpuszczalności, gwarantowane w granicach określonych tolerancji.

Zawartość deklarowana – zawartość pierwiastka ( lub tlenku), która zgodnie z ustawą może być podana na etykiecie, nadruku na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym

Ocena zgodności – ocena przez urzędowe jednostki kontrolne zgodności jakościowej deklaracji producenta ze stanem faktycznym oraz z wymaganiami na nawóz WE.

Nawozy z krajów spoza UE oraz krajowe zgłaszane do dopuszczenia krajowego

Wymagane opinie jednostek badawczych wydane przez:

(Dz. U. z 2008 r., nr 119, poz. 765, § 9) – link do rozporządzenia

Dla nawozów mineralnych dopuszczanych do obrotu zasygnalizowano w krajowych dokumentach konieczność uzyskania:

KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ
lub KARTY CHARAKTERYSTYKI W SYSTEMIE REACH