Rynek nawozów mineralnych w Polsce

Produkcję i stosowanie nawozów aktualnie determinują aspekty agrochemiczne, ekonomiczne i ekologiczne. Ocenia się, że rolnik przeznacza na nawozy i ich stosowanie do 20% środków przeznaczonych na produkcję rolną. Nawożenie jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym a udział nawozów w przyroście plonów, w zależności od poziomu dawek, wynosi 50-70%.

Przemysł nawozowy, ze względu na koncentrację produkcji w dużych jednostkach, jest uznawany za uciążliwy dla środowiska. Około 30-40% odpadów produkowanych przez przemysł chemiczny pochodzi z przemysłu nawozowego. Z nawozów pochodzą znaczące ilości NH3 emitowanego do atmosfery oraz N2O, który może przedostawać się do warstwy ozonowej w stratosferze. W ogólnym bilansie energii wykorzystywanej przez rolnictwo na wytwarzanie nawozów przeznaczone jest 40-60%. Największą  energochłonność wykazuje produkcja nawozów azotowych.