Program InfoPlant2 umożliwia użytkownikowi szybką i kompleksową ocenę koncentracji składników pokarmowych w roślinie podczas wegetacji.

Metoda oceny stanu odżywienia rośliny polega na porównaniu wyników analizy chemicznej materiału roślinnego pobranego w odpowiedniej fazie rozwojowej rośliny z zawartościami progowymi, które są umieszczone w bazie danych programu. Normy zawartości poszczególnych makro- i mikroelementów są różne dla różnych gatunków roślin oraz określonych faz rozwojowych.

Zasadniczym elementem programu jest graficzna prezentacja wyników analizy chemicznej próbki roślinnej na tle optymalnego zakresu zawartości badanych składników. W przypadku stwierdzenia niedoboru jednego lub kilku składników można uzupełnić je przy pomocy odpowiednio dobranych nawozów przeznaczonych do aplikacji dolistnej.

Program nie ocenia zawartości Mo dla pszenicy ozimej, kukurydzy i rzepaku oraz ocenia zawartość Fe jedynie dla tych trzech gatunków, a zawartość S tylko dla pszenicy, jęczmienia, rzepaku i buraków cukrowych.

W programie wykorzystano zawartości krytyczne pierwiastków w roślinach wg Bergmanna1, Schnuga i Haneklaus2, oraz Korzeniowskiej i Stanisławskiej3.

Link do programu