Do roku 2020 ocena zasobności gleb uprawnych w makroelementy (P, K, Mg) i mikroelementy (B, Cu, Fe, Mn, Zn) wymagała użycia kilku metod analitycznych. Aktualnie, dzięki współpracy z IUNG-PIB,  stacje chemiczno-rolnicze mają możliwość oznaczania zawartości zarówno makro, jak i mikroelementów przy użyciu tylko jednej metody Mehlich 3. Wprowadzenie jednej metody w miejsce kilku, znacznie upraszcza procedurę analityczną, skraca czas oczekiwania na wyniki analiz i zmniejsza ich koszty. Przewiduje się, że dzięki temu wzrośnie zainteresowanie producentów rolnych badaniami gleby, co przyczyni się do bardziej racjonalnego stosowania nawozów.

Ocena zasobności gleby w dany mikroelement polega na porównaniu oznaczonej chemicznie zawartości składnika do odpowiedniego limitu – tzw. liczby granicznej. Liczba ta  wyznacza granicę niskiej i wystarczającej zawartości mikroelementu w glebie. Liczby graniczne dla metody Mehlich 3 zostały opracowane w IUNG-PIB we współpracy z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą na podstawie wyników analiz 6 tys. prób glebowych i 6 tys. odpowiadających im prób roślinnych. W odróżnieniu od  liczb dla poprzednio stosowanych metod, liczby dla metody Mehlich 3 uwzględniają gatunek rośliny uprawnej.

Nowe liczby graniczne do oceny zawartości mikroelementów w glebie zostały wykorzystane w programie InterNaw. Można je znaleźć w broszurze pt. „Nawożenie upraw rolniczych mikroelementami” wydanej przez IUNG Puławy w 2021 roku*.

*) Korzeniowska, J., Stanisławska-Glubiak, E., Jadczyszyn, T., Lipiński, W. 2021. Nawożenie upraw rolniczych mikroelementami. Nowe liczby graniczne do oceny zawartości mikroelementów w glebie. Instrukcja upowszechnieniowa nr 249, IUNG-POB Pulawy, ss.26.