Kodeks dobrej praktyki rolniczej został opracowany przez ekspertów z instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Określa on szereg praktyk rolniczych, mających na celu ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery, które są możliwe do zastosowania w polskim rolnictwie. Kodeks obejmuje przede wszystkim kwestie niskoemisyjnych technik rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt. Dokument zawiera również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego. Przy wyborze praktyk kierowano się potencjałem ograniczenia emisji z uwzględnieniem kosztów zastosowania oraz skali trudności we wdrożeniu.

Kodeks jest pomocnym narzędziem w upowszechnianiu metod ograniczania emisji amoniaku z rolnictwa, jak również racjonalnego zarządzania azotem w gospodarstwie rolnym. Znajdują się w nim liczne odesłania do zaleceń zawartych w Zbiorze Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej mającym na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Obydwa dokumenty są kluczowe z punktu widzenia dostosowań sektora rolnego do działań związanych z realizacją wymogów Unii Europejskiej w zakresie szeroko pojętej polityki ochrony środowiska. Jednocześnie w sposób komplementarny przyczyniają się do upowszechniania w polskim rolnictwie praktyk i zmian technologii produkcji sprzyjających ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, przy założeniu poniesienia minimalnych kosztów przez rolników, co pozwoli na ekonomiczną optymalizację ich stosowania.

KODEKS DORADCZY DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ DOTYCZĄCY OGRANICZENIA EMISJI AMONIAKU (2019) link do dokumentu PDF :

https://www.gov.pl/attachment/4d85f4d1-65f7-4734-a80f-816d2bafbe73

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kodeks-dobrej-praktyki-rolniczej-w-zakresie-ograniczania-emisji-amoniaku

Spis treści:
Słowniczek pojęć
Użyte skróty
Wprowadzenie
I.Zarządzanie azotem z uwzględnieniem cyklu obiegu azotu
A.Wprowadzenie
B.Elementy dobrego zarządzania azotem
C.Ograniczenia dotyczące rolniczego wykorzystania nawozów azotowych
D.Plan nawożenia azotem
E.Saldo bilansu i ocena zarządzania azotem
II.Żywieniowe metody ograniczania emisji amoniaku z produkcji zwierzęcej
A.Bydło
B.Świnie
C.Drób
D.Owce i kozy
E.Konie
III.Niskoemisyjne systemy utrzymania zwierząt
A.Wprowadzenie
B.Niskoemisyjne systemy utrzymania bydła
C.Niskoemisyjne systemy utrzymania świń
D.Niskoemisyjne systemy utrzymania drobiu
F.Koszty stosowania niskoemisyjnych systemów utrzymania zwierząt
IV.Niskoemisyjne systemy przechowywania nawozów naturalnych
A.Wprowadzenie
B.Przechowywanie gnojowicy i innych nawozów płynnych
C.Przechowywanie stałych nawozów naturalnych
V.Niskoemisyjne techniki aplikacji nawozów naturalnych
A.Wprowadzenie
B.Techniki o obniżonej emisyjności dla gnojowicy i innych nawozów płynnych
C.Techniki o obniżonej emisyjności dla nawozów stałych
D.Koszty stosowania niskoemisyjnych technik aplikacji nawozów naturalnych
VI.Ograniczenie emisji amoniaku podczas stosowania nawozów mineralnych
A.Wprowadzenie
B.Mocznik
C.Nawozy na bazie siarczanu amonu, fosforanu i azotanu
D.Kalkulacje kosztów dla praktyk redukujących emisję amoniaku z nawozów mocznikowych
PODSUMOWANIE
Literatura