Kodeks dobrej praktyki rolniczej został opracowany przez ekspertów z instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Określa on szereg praktyk rolniczych, mających na celu ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery, które są możliwe do zastosowania w polskim rolnictwie. Kodeks obejmuje przede wszystkim kwestie niskoemisyjnych technik rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt. Dokument zawiera również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego. Przy wyborze praktyk kierowano się potencjałem ograniczenia emisji z uwzględnieniem kosztów zastosowania oraz skali trudności we wdrożeniu.

Kodeks jest pomocnym narzędziem w upowszechnianiu metod ograniczania emisji amoniaku z rolnictwa, jak również racjonalnego zarządzania azotem w gospodarstwie rolnym. Znajdują się w nim liczne odesłania do zaleceń zawartych w Zbiorze Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej mającym na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Obydwa dokumenty są kluczowe z punktu widzenia dostosowań sektora rolnego do działań związanych z realizacją wymogów Unii Europejskiej w zakresie szeroko pojętej polityki ochrony środowiska. Jednocześnie w sposób komplementarny przyczyniają się do upowszechniania w polskim rolnictwie praktyk i zmian technologii produkcji sprzyjających ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, przy założeniu poniesienia minimalnych kosztów przez rolników, co pozwoli na ekonomiczną optymalizację ich stosowania.

KODEKS DORADCZY DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ DOTYCZĄCY OGRANICZENIA EMISJI AMONIAKU (2019) link do dokumentu PDF :

https://www.gov.pl/attachment/4d85f4d1-65f7-4734-a80f-816d2bafbe73

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kodeks-dobrej-praktyki-rolniczej-w-zakresie-ograniczania-emisji-amoniaku

Spis treści:

Słowniczek pojęć _______________________________________________________ 5 
Użyte skróty ___________________________________________________________ 7 
Wprowadzenie _________________________________________________________ 9 
I.Zarządzanie azotem z uwzględnieniem cyklu obiegu azotu ________________ 13
A.Wprowadzenie ____________________________________________ 13
B.Elementy dobrego zarządzania azotem _________________________ 13
C.Ograniczenia dotyczące rolniczego wykorzystania nawozów azotowych________________________________________________________ 14
D.Plan nawożenia azotem ______________________________________ 15
E.Saldo bilansu i ocena zarządzania azotem _______________________ 15
II.Żywieniowe metody ograniczania emisji amoniaku z produkcji zwierzęcej ___ 17
A.Bydło ____________________________________________________ 17
B.Świnie ____________________________________________________ 23
C.Drób _____________________________________________________ 28
D.Owce i kozy _______________________________________________ 31
E.Konie ____________________________________________________ 32
III.Niskoemisyjne systemy utrzymania zwierząt ___________________________ 33
A.Wprowadzenie ____________________________________________ 33
B.Niskoemisyjne systemy utrzymania bydła _______________________ 34
C.Niskoemisyjne systemy utrzymania świń ________________________ 36
D.Niskoemisyjne systemy utrzymania drobiu ______________________ 38
F.Koszty stosowania niskoemisyjnych systemów utrzymania zwierząt __ 40
IV.Niskoemisyjne systemy przechowywania nawozów naturalnych __________ 43
A.Wprowadzenie ____________________________________________ 43
B.Przechowywanie gnojowicy i innych nawozów płynnych ___________ 43
C.Przechowywanie stałych nawozów naturalnych __________________ 49
V.Niskoemisyjne techniki aplikacji nawozów naturalnych ___________________ 53
A.Wprowadzenie _____________________________________________ 53
B.Techniki o obniżonej emisyjności dla gnojowicy i innych nawozów płynnych _________________________________________________ 53
C.Techniki o obniżonej emisyjności dla nawozów stałych ____________ 59
D.Koszty stosowania niskoemisyjnych technik aplikacji nawozów naturalnych _______________________________________________ 60
VI.Ograniczenie emisji amoniaku podczas stosowania nawozów mineralnych _ 65
A.Wprowadzenie ____________________________________________ 65
B.Mocznik __________________________________________________ 65
C.Nawozy na bazie siarczanu amonu, fosforanu i azotanu ___________ 69
D.Kalkulacje kosztów dla praktyk redukujących emisję amoniaku z nawozów mocznikowych ___________________________________ 69
PODSUMOWANIE _____________________________________________________ 75 
Literatura ____________________________________________________________ 79